מחיר
נא לבחור שדה אחד לפחות!

תקנון אתר CarBay

תנאי שימוש - אתר CarBay
 
1. כללי
 
1.1. אתר "CarBay" בכתובת המסגר 5 תל אביב  (להלן: "האתר"), פותח ומופעל ע"י חברת נ.ל.פ שירותים פיננסיים בע"מ ח.פ. 515595965  (להלן: "החברה"). 
 
1.2. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: "הלקוח" או "המשתמש").
 
1.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש. 
 
1.4. השימוש באתר, במידע, בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, כפוף לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש - אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בשירותים המוצעים באמצעותו.
 
1.5. זמינות המידע והשירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. 
 
1.6. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
 
2. שימוש באתר
 
2.1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (As-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצידם.
 
2.2. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, אם נקבעה עבורם תמורה). 
 
3. הגבלת השימוש באתר 
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 
3.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 
3.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
 
3.3. המשתמש מסר לחברה פרטים שגויים או לא מעודכנים בעת רכישת השירותים או המוצרים המוצעים באתר; 
 
3.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, ביצוע הזמנות במרמה או ללא הרשאה, ביטולים מכוונים, וכיו"ב;
 
3.5. מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
 
4. המוצרים והשירותים המוצעים באתר
 
4.1. בכפוף לתנאי השימוש ולכל דין, תספק החברה למשתמשים, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, את השירותים/המוצרים הבאים:
 
4.1.1  רכישת רכב מיבואני רכבים במסגרת קבוצת רכישה;
 
4.1.2  רכישת זכות קניה לרכישת רכב מיבואני רכבים ("הזמנה אישית");
 
4.1.3 רכישת כלי רכב מהחברה;
 
4.1.4 רכישת אביזרים ומוצרים נלווים לרכב ("אביזרי רכב") מצדדים שלישיים;
 
4.1.5    שירותים/מוצרים נוספים כפי שתאפשר החברה מעת לעת, לכל המשתמשים או חלקם, לפי שיקול דעתה.
 
4.2. מובהר כי כל אחד מהשירותים/המוצרים האמורים לעיל ניתן בנפרד, לכל אחד מהמשתמשים בנפרד, הם אינם תלויים זה בזה והחברה תהיה רשאית להסכים או לסרב לספק אילו מהשירותים/המוצרים לאיזה מהמשתמשים, בהתאם לאמור בתנאי השימוש ולפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
 
5. רכישת רכב במסגרת קבוצת רכישה
 
5.1. האתר משמש, בין היתר, כפלטפורמה לארגון קבוצות רכישה לכלי רכב ספציפיים (להלן: "קבוצת רכישה") ויצירת כוח קנייה אל מול היבואנים המפרסמים כלי רכב דרך האתר. 
 
5.2. מעת לעת יפורסמו באתר פרסומים לרכישת כלי רכב חדשים במסגרת קבוצת רכישה. משתמש אשר מעוניין להצטרף לקבוצת רכישה לרכישת כלי רכב ספציפי, ימלא את פרטיו האישיים באתר, במקום המיועד לכך וכפי שיידרש באתר. לאחר רישום כאמור, תצרף החברה את המשתמש לקבוצת הרכישה ותעביר את פרטיו לספק הרלוונטי לצורך תיאום ביצוע עסקה לרכישת כלי הרכב. 
 
5.3. במסגרת קבוצת הרכישה, ככל והעסקה תצא לפועל, הלקוח יירשם כיד ראשונה על הרכב הנרכש.
 
5.4. החברה אינה מתחייבת כי קבוצת הרכישה תניב עסקאות לרכישת כלי רכב מהספק בכלל או עסקאות במחיר כלשהו, לרבות מחיר הנמוך ממחיר השוק באותה עת לסוג כלי הרכב הספציפי המוצע במסגרת העסקה, בפרט.   
 
5.5. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לעריכת סקרי השוק והכדאיות הכלכלית להתקשרות בעסקה לרכישת כלי רכב דרך האתר.
 
6. רכישת "זכות קניה"
 
6.1. האתר מספק, בין היתר, שירות מקוון המיועד ליתן במה לספקים מפרסמים (להלן: "הספק/ים") להציע כלי רכב למכירה לציבור הרחב ולאפשר למשתמשים באתר לרכוש את הרכבים המוצעים על ידי אותו ספק באמצעות האתר, כפי שיתואר להלן.
 
6.2. מעת לעת, יפורסמו באתר פרסומים לרכישת כלי רכב שונים מסוג חדש ("0 ק"מ") יד ראשונה (כאשר הלקוח יירשם יד שניה). החברה מעניקה למשתמש את האפשרות לרכוש את הרכב במחיר המוצע על ידי הספק, על ידי רכישה של קופון ייעודי המהווה "זכות קנייה" (להלן: "הקופון"). בכדי לרכוש את כלי הרכב המוצע בפרסום הרלוונטי מהספק, על המשתמש לרכוש מראש את הקופון דרך האתר, בהתאם ובכפוף לתנאים המצוינים באתר.
 
6.3. הקופון יזכה את הלקוח שרכש אותו בזכות לקבל מהספק הרלוונטי את כלי הרכב המוצע במסגרת העסקה, בכפוף להצגת תעודה מזהה והצגת חשבונית הקניה המקורית המעידה על רכישה של הקופון ובכפוף לכך שפרטי הלקוח שרכש את הקופון זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה. שווי הקופון ינוכה משווי העלות הכוללת לרכישת כלי הרכב. 
 
6.4. קופון שנרכש באתר ניתן לשימוש חד פעמי והוא בעל תקופת מימוש מוגדרת, כפי שנקבע באתר ו/או בקופון, המתחילה ממועד רכישת הקופון. היה והקופון לא נוצל עד למועד הקבוע באתר ו/או בקופון, הוא יפקע והחברה לא תשיב ללקוח את עלות רכישת הקופון וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 
6.5. קופון אינו ניתן להעברה ו/או הענקה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של הספק ובתיאום עימו. קופון אינו ניתן למכירה, להמרה (בכסף, שווה בכסף או אשראי) או למימוש חלקי. לא ניתן לפצל את מימוש הקופון לכמה רכישות שונות והוא תקף לרכישת כלי רכב אחד אותו בחר המשתמש בעת רכישת הקופון.
 
6.6. החברה אינה מתחייבת או נותנת מצג כי מחירי כלי הרכב המוצעים במסגרת האתר הינם המחירים הזולים ביותר הקיימים כיום בשוק ועל המשתמש חלה האחריות הבלעדית לעריכת סקרי השוק והכדאיות הכלכלית להתקשרות בעסקה לרכישת כלי רכב דרך האתר.
 
6.7. לאחר רכישת הקופון נציג ספק כלי הרכב ייצור קשר עם הלקוח לצורך תיאום פגישה והשלמת העסקה באופן מלא.
 
7. רכישת כלי רכב מהחברה
 
7.1. האתר מספק, בין היתר, שירות מקוון למכירת כלי רכב מאת החברה לציבור הרחב ומאפשר למשתמשים באתר לרכוש את הרכבים המוצעים באמצעות האתר, כפי שיתואר להלן.
 
7.2. מעת לעת, יפורסמו באתר פרסומים לרכישת כלי רכב שונים מסוג חדש ("0 ק"מ") יד ראשונה (כאשר הלקוח יירשם יד שניה) לרכישה מהחברה כספק. החברה מעניקה למשתמש את האפשרות לרכוש את הרכב במחיר המוצע על ידי החברה.
 
8. רכישת אביזרי רכב
 
8.1. האתר מספק גם שירות מקוון לפרסום למכירה של אביזרי רכב מצד ספקים שונים ומאפשר לציבור הרחב לרכוש את אביזרי רכב המוצעים על ידי אותם ספקים באמצעות האתר, כפי שיתואר להלן.
 
החברה מציעה למכירה באתר, בין השאר, קופונים ייעודיים, אשר ניתן להמירם באביזרי רכב אצל הספקים הרלוונטיים. למען הסר ספק, אביזרי הרכב, אשר לשם רכישתם מהספק הרלוונטי ניתן להשתמש בקופונים הנמכרים באתר, מוצעים על ידי הספקים הרלוונטיים ולא על ידי החברה. 
9. הוראות כלליות
 
כל רכישה של שירות או מוצר באמצעות האתר, כפופה להוראות להלן:
 
9.1. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת. המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי הספקים, והם עשויים להשתנות, ללא הודעה מוקדמת מראש. 
 
9.2. כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקש המשתמש לשלם עבור שירות או מוצר דרך האתר, הינו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 
 
9.3. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.
 
9.4. לאחר אישור פרטי הרכישה ע"י חברת כרטיסי האשראי יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת דוא"ל שלו אותה הזין בעת ביצוע הרכישה. במקרה בו לא אושרה הרכישה ע"י חברת האשראי, יהיה רשאי המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות (בהתאם לסעיף ‎‎13 להלן) לצורך טיפול בהסדרת אישור חברות האשראי לביצוע הרכישה.
 
9.5. מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה כאמור בסעיף ‎7.4 לעיל לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.
 
9.6. המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
 
9.7. כמות הקופונים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מעת לעת, וללא חובת הנמקה של החברה. במקרה בו כמות הקופונים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.
 
9.8. למעט כלי רכב הנמכרים על ידי החברה, הפרטים אודות כלי הרכב ואביזרי הרכב, לרבות תמונות כלי הרכב ואביזרי הרכב המוצגות באתר מובאים כמידע כללי בלבד והינם באחריות הספקים והם להמחשה בלבד. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם פרטים ו/או תמונות ו/או כל מידע אחר אודות כלי הרכב ו/או אביזרי הרכב שפורסם על ידי הספקים. 
 
9.9. מחירי כלי הרכב באתר אינם כוללים אגרת רישוי. מחיר המחירון של כלי הרכב המוצג באתר הינו מחיר היבואן וידוע ללקוח כי בסוף תהליך הרכישה ועל מנת להשלים את העסקה עליו להוסיף את אגרת הרישוי למחיר הרכב.  
 
9.10. מובהר בזאת, כי החברה מהווה פלטפורמת קנייה ומכירה של רכבים באמצעות מסחר באינטרנט. לפיכך, כל עסקה לרכישת כלי רכב או אביזרי רכב מהספקים הנה עסקה ישירה בין המשתמש לספקים וכפופה לתנאי המכר הנקבעים על ידי כל ספק רלוונטי. לפיכך, אחריות החברה תמה עם מסירת פרטי המשתמש במסגרת קבוצת רכישה או (לפי העניין) עם השלמת רכישת הקופון לרכישת כלי רכב או (לפי העניין) אביזר רכב. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם ההתקשרות בעסקה לרכישת כלי רכב ו/או אביזר רכב בין המשתמש לספק הרלוונטי, לרבות לעניין מסירה, התקנה וכיו"ב. 
 
9.11. אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי הספקים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר לכלי הרכב ו/או אביזרי רכב ו/או הכדאיות ברכישתם.
 
10. ביטולי עסקה
 
10.1. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת נכס בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ככל וחלות על הלקוח, על ידי מסירת הודעת ביטול לחברה.
 
10.2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת קופון או כלי רכב הנמכרים על ידי החברה לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת הקופון, או מיום קבלת מסמך המפרט את פרטי העסקה ואז במקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין הקופון או כלי הרכב, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק הגנת הצרכן. 
 
10.3. למען הסר ספק, ביטול רכישת כלי הרכב ו/או אביזר רכב מספקים תיעשה בהתאם לדין ועל פי מדיניות ביטול עסקה של הספק הרלוונטי. 
 
10.4. הודעה על ביטול העסקה לרכישת קופונים או כלי רכב מול החברה תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן: בעל פה – בטלפון: 6038* או בהודעה בעל פה במקום עסקה של החברה, בדואר רשום בכתובת: המסגר 5 תל אביב, בפקס: 03-6444857,  בכתובת דוא"ל service@carbay.co.il או באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר. 
 
10.5. בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, ואם נמסרה הודעה בעל-פה, פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בעת ההתקשרות.
 
 
11.  מדיניות פרטיות
 
הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (ביחד: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה. 
 
לחצו כאן למעבר למדיניות הפרטיות. 
 
12. קניין רוחני
 
12.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של הספקים ו/או צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 
12.2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של הספקים ו/או אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
 
12.3. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. 
 
13. חובות המשתמש
 
השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים: 
 
13.1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
 
13.2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
 
13.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 
13.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 
13.5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 
14. הגבלת אחריות 
 
14.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה: 
 
12.1.1 לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
 
12.1.2.  לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור; 
 
12.1.3.  לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת). 
 
12.1.4.  לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת. 
 
12.1.5.  לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
 
14.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: 
 
12.2.1.  ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 
12.2.2.  השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה וכל הבאים מטעמה או הפועלים בשמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע. 
 
12.2.3.  בכפוף לאמור בסעיף ‎7.8 לעיל, האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.  
 
12.2.4.  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 
15. מוקד שירות לקוחות
 
15.1. למעט אם נקבע אחרת בתנאי שימוש אלו או על פי דין, דרכי מסירת הודעות מהחברה, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
15.2. לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים/מוצרים המוצעים דרכו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בטלפון: 6038* בימים א' – ה' בין השעות 09-18:00 או לשלוח אי דוא"ל לכתובת: service@carbay.co.il 
 
16. שונות
 
16.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
 
16.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים/המוצרים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר. 
 
16.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 
16.4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור